ZORG op maat

Wat is zorg?

Kort samengevat kunnen we zeggen dat zorg alle hulp is die een kind krijgt doorheen zijn schooltijd. Elk kind is uniek, ieder kind is verschillend. Ze hebben allemaal recht op kwaliteitsvol onderwijs dat gekleurd wordt met brede zorg.
In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Daarom streven wij er op onze school naar dat deze kinderen een aangepaste begeleiding krijgen.

Wie geeft zorg?

De klasleerkracht is de spilfiguur van de hele zorgwerking.

Hij of zij observeert de kinderen en differentieert waar het nodig is. Maar niet alleen hulp bij de leerstof is zorg, ook het emotionele welzijn van het kind, de algemene ontwikkeling, waaronder motoriek, taalverwerving, omgang met anderen, spraakontwikkeling,… valt hieronder.

De klasleerkracht wordt hier wel in bijgestaan door ons zorgteam.

Het zorgteam bestaat uit:

  • de zorgleerkrachten juf Melissa , juf Sofie / Pauline, meester Gilles, juf Emma, juf Frauke en juf Eline
  • de zorgcoördinator juf Kim
  • de directeur 
  • alle juffen en meesters die de experten zijn in hun klas

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam.

Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig.
De zorgleerkrachten kunnen op verzoek van de klasleerkrachten extra zorgondersteuning bieden aan bepaalde leerlingen.
Dit kan individueel, in kleine groepjes of gewoon binnen de klas.

Het is het ganse zorgteam dat beslist of een kind al dan niet extra begeleiding krijgt.

Zorginitiatieven

Kindvolgsystemen

Aan de hand van het leerlingvolgsysteem kunnen we de ganse schoolloopbaan van een kind nauwgezet opvolgen. Zo kunnen we steeds tijdig inspringen om hulp en zorg op maat aan te bieden, elk kind voor zich.

Flexibele klassen

Op onze school worden er activiteiten georganiseerd om klasdoorbrekend te werken. Zo maken de kleuters en leerlingen van het lagere kennis met andere juffen, andere kinderen, nieuw speelgoed of nieuwe materialen, andere ruimtes,…. Een verrijking op vele gebieden.

MDO

Tijdens het MDO wordt er aan de hand van observaties van de juf, toetsresultaten, testresultaten, evaluaties, … besproken hoe we een kind met een bepaald probleem verder kunnen helpen.

In eerste instantie proberen we het kind te helpen binnen de klas met eventuele ondersteuning van de zorgjuf. Samen met CLB, zorgleerkracht, ouders en alle andere partijen gaan we op zoek naar een gerichte ondersteuning buiten de school, zoals bijvoorbeeld: logopedie, kinesitherapie, revalidatie,…

Wat kunnen ouders doen?

  • Nooit aarzelen om de school te contacteren voor een gesprek of voor meer informatie.
  • Aanwezig zijn op de oudercontacten.
  • Wanneer een kind het moeilijk heeft, het ondersteunen, het aanmoedigen, de koers mee bewaken.
  • Wil je als ouder zelf hulp bieden, opletten dat je goed weet wat de aanpak van de school is om verwarring bij het kind te vermijden.
  • De extra ondersteuning doseren. Opletten voor overvraging van het kind. Als de eisen te hoog liggen, kan de relatie met het kind verzuren en dat is niet de bedoeling.

Ons team beoogt gemotiveerde kinderen te ontwikkelen die graag naar school komen en zich daar ook gelukkig voelen!

We kunnen op onze kleurenplaneet niet van alle kinderen dezelfde sterren maken…
We kunnen er wel voor zorgen dat ze allemaal schitteren!!!